نامگذاری میدان توشیبا به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نامگذاری میدان توشیبا به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نامگذاری میدان توشیبا به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
نامگذاری میدان توشیبا به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات