بازدید ریاست دادگستری ودادستان شهرستان باوی از نیروگاه رامین

بازدید ریاست دادگستری ودادستان شهرستان باوی از نیروگاه رامین

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین، علی اصغر صادقی گندمانی رئیس دادگستری و دکتر محمد حیدرخواه دادستان شهرستان باوی ضمن بازدید از سایت وسیکل  تولید برق درنیروگاه حرارتی رامین از نزدیک با روند تولید وچالشهای این مجموعه تولیدی بویژه تامین سهیه گازمورد نیاز واحدههای تولیدی آشنا شدند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات