آگهی مزایده حضوری ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا قطعه ۷ طبقه یک

آگهی مزایده حضوری ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا قطعه ۷ طبقه یک

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱۸/ش مورخ ۲۹/۰۸/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر تفرش نسبت به فروش ملک با شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی روز در مزایده حضوری حراج به فروش برساند :

موضوع :

الف ساختمان مسکونی ابتدای خیابان شهدا  قطعه ۷ طبقه یک

ردیف

شماره

مساحت

( مترمربع )

مبلغ سپرده

(ریال)

توضیحات

فرعی

اصلی

۱

۱

۱۳۹

۹۵/۱۰۸

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

با کاربری مسکونی

شرایط مزایده :

 • شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده ۵% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ نزد بانک ملی تفرش و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ تحویل امور مالی نمایند. چنانچه متقاضی بیش از یک قطعه تقاضای شرکت در مزایده را دارد بایستی بابت هر قطعه سپرده آن جداگانه واریز گردد.
 • در صورت انصراف هر یک از برندگان مزایده از انجام معامله سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
 • سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر دوم و سوم برنده مزایده می باشند .
 • کلیه هزینه های متعلقه و دفترخانه ( انتقال سند ) بعهده برنده مزایده میباشد .
 • شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین ومقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد نمی تواند به جهل خود استناد نماید .
 • حضور کلیه شرکت کنندگان در روز برگزاری مزایده الزامی است
 • کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است .
 • کمیسیون معاملات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشند .
 • جلسه کمیسیون معاملات راس ساعت ۱۰  صبح روز    دوشنبه   مورخه   ۹۸/۱۱/۱۴   با حضور اعضا در محل شهرداری تفرش تشکیل میگردد

20200114_071859

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات