هم‌افزایی رویکردی، انسجام مدیریتی-عملیاتی در چارچوب توسعه زیارت‌مبنا و اصل تجمیع منافع ذی‌نفعان، جوهره اصلی بازآفرینی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی

هم‌افزایی رویکردی، انسجام مدیریتی-عملیاتی در چارچوب توسعه زیارت‌مبنا و اصل تجمیع منافع ذی‌نفعان، جوهره اصلی بازآفرینی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی

پهنه‌های فضایی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی از یک‌سو به‌دلیل نقش‌آفرینی به‌عنوان یکی از بزرگترین مراکز مذهبی-زیارتی مسلمانان جهان و از سوی دیگر به‌خاطر تمرکز کاربری‌ها و فعالیت‌های عمده شهری و مراکز خدماتی شهری و فراشهری به‌طور ماهوی ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی را در خود دارد که مورد توجه گروه‌های مختلف صاحب منفعت و نفوذ است. توسعه کمی و کیفی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در وهله نخست، مستلزم بازشناسی مفهوم و فرهنگ زیارت و توجه به رویکرد فرهنگ‌مبنا و توسعه زیارت‌مبنا و طرح‌ریزی بر اساس الگوی مشارکتی است توسعه کمی و کیفی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با توجه به ویژگی‌های برشمرده‌شده در وهله نخست، مستلزم بازشناسی مفهوم و فرهنگ زیارت و توجه به رویکرد فرهنگ‌مبنا و توسعه زیارت‌مبنا (آسان، ارزان و همگانی) و طرح‌ریزی بر اساس الگوی مشارکتی است تا در کل فرایند توسعه به‌عنوان امری مستمر، تداوم یابد. تعریف زمینه مشترک گفت‌وگو و مذاکره و اخذ نظرات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات