سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات