سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات