آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

بهسازی محل دفن پسماند لاهیجان

شهرداری لاهیجان براساس ردیف بودجه 350200002 سالجاری در نظر دارد پروژه بهسازی محل دفن پسماند لاهیجان را با برآورد اولیه به مبلغ165/850/558/000  ریال را براساس فهرست بهای راه و باند سال 1398 از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از محل اعتبارات پروژه های مدیریت پسماند و منابع داخلی شهرداری به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (4) رشته راه و باند و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www. Setadiran.ir واگذار نماید .

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز یکشنبه مورخ 98/10/29 لغایت روز سه شنبه مورخ 98/11/8 اقدام نمایند . نکته : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www. Setadiran.ir انجام خواهد شدو لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ 8/292/527/900ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) اقدام نمایند .

- سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد .

چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد0

- آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت 13 عصر روز دوشنبه مورخ 98/11/21 میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد پاکت (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناً شرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما تحویل نماید .

- تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ر اس ساعت11 ظهر به آدرس : لاهیجان بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار میباشد .

- سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند .

- پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لاهیجان

  منبع خبر

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان یک شهرداری در شهر لاهیجان می باشد

   نظرات