آگهي مزایده فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان

آگهي مزایده فروش املاك اداره كل راه و شهرسازي لارستان

اين اداره كل در نظر دارد قطعاتی به شرح جدول ذيل، واقع در شهرهای لار، گراش، جویم را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir )وباشماره مزایده 2098003362000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: از ساعت 8:00  صبح مورخ 1398/10/30

مهلت دریافت اسنادمزایده: تا ساعت 12:00  مورخ 1398/11/14

تاریخ بازدید: ا زتاریخ 1398/11/01 لغایت 1398/11/08 ساعت 9 صبح لغایت 12

مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14:00  مورخ 1398/11/14

تاریخ بازگشایی : ساعت 9:00  صبح مورخ 1398/11/15

تاریخ اعلام به برنده: 1398/11/15

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان یک سازمان دولتی در شهر لارستان می باشد

      نظرات