برخی ضوابط درب ضد حریق در جلسه مشترک سازمان و آتش نشانی رفع ابهام شد

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان آتش نشانی شهرداری قم برگزار و موارد ذیل به تصویب رسید.

1) مطابق بند 3-6-4-3-9 نیم طبقه های مسکونی که دسترسی به سرویس پله ندارند تاثیری در طبقات مورد محاسبه در ضوابط آتش نشانی ندارند و مشمول ضوابط درب ضد حریق نمی شوند.

2)در صورتی که نیم طبقه در ساختمان های تجاری ایجاد نشود تا 30درصد سطح اشغال طبقه مشمول ضوابط درب ضد حریق نمی شود به شرطی که از 90 مترمربع بیشتر نشود. در غیر این صورت و بیش از 90 متر مربع سطح نیم طبقه مشمول ضوابط یک طبقه بیشتر نخواهد بود ( مطابق  بند 3-6-15-2 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )

3)در نیم طبقه های صنعتی مطابق بند  3-6-16-2 نصب درب ضد حریق الزامی می باشد.

4)مطابق بند 3-12-3-2 حداقل مقاومت محوطه های داخلی مجتمع ها که دارای طبقه 1 و بیشتر باشد بایستی استقرار خودروهای آتش نشانی در محوطه از نظر قطرسازه ای لحاظ گردد.

5)درصورتی که تجهیزاتی روی سر راه پله ساختمان موجود باشد که نیاز به بازرسی باشد بایستی جان پناه سر راه پله و ایمنی نردبان دسترسی در نقشه های معماری لحاظ گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات