آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول / احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول / احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران

به گزارش روابط عمومی شهرداري بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 18/10/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء سال 98 دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز شهر بناب به شرکت های واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 17/11/98 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز پنجشنبه مورخه 17/11/98 راس ساعت 13:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف    عنوان مناقصه    محل اجراء    مبلغ مناقصه(ریال)    5% سپرده شرکت در مناقصه    مدت انجام پروژه
1    احداث فضای سبز میدان معلم و میدان سپاه پاسداران     شهر بناب    2,500,000,000    125,000,000 ریال    از تاریخ انعقاد قرارداد تا 20/12/98     1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانکار می باشد.
2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .
7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .
8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.
9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.
10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
12)سایرشرایط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.
نوبت چاپ اول: 30/10/98
نوبت چاپ دوم: 07/11/98
تیزپاز نیاری-شهردار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات