موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل ایران و چند کشور همسایه

موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل ایران و چند کشور همسایه

www.BanaNews.irرئیس جمهور موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین ایران، عمان، قطر ، ترکمنستان و ازبکستان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای ایران ،عمان،قطر ،ترکمنستان وازبکستان(موافقتنامه عشق آباد) که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هئیت وزیران رسیده برای طی تشریفات قانونی ازسوی رئیس جمهورتقدیم مجلس شد.

درمقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهمیت موافقتنامه عشق آباد در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو آن و ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجارت و سرعت بخشیدن به تجارت بین کشورهای منطقه ،توسعه گذر (ترانزیت )کالا و انرژی از قلمروی ایران ،انجام سرمایه گذاری های مشترک در زیرساختهای حمل ونقل کشور های عضو ،تسریع و تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی ،ایجاد امنیت بیشتر برای جابه جایی کالا و مسافر و برقراری پیوند متسحکم تر بین دولتها و مردم منطقه و با توجه به مزایای ویژه آن برای ایران از قبیل ایجاد در آمد و اشتغال زایی ،ارتقای جایگاه گذری (ترانزیتی )ایران درمنطقه ،جذب سرمایه گذاری خارجی درپروژه های زیرساختهای حمل ونقل ،استفاده بیشتر از بنادر خلیج فارس و توسعه حمل و نقل چند وجهی (دریایی ،جاده ای و ریلی)، لذا این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

دالان حمل و نقل و گذر بین المللی

براساس این موافقتنامه ،طرف های متعاهد به استناد این موافقتنامه ،دالان حمل ونقل و گذربین المللی که آسیای مرکزی را به بنادر واقع در خلیج فارس و دریای عمان متصل می کند تاسیس خواهند کرد که ازاین پس "دالان حمل ونقل و گذربین المللی "نامیده می شود.

توسعه تسهیلات برای حمل ونقل و گذرگاه بین المللی کالا و مسافر

براین اساس،طرف های متعاهد درحین اجرای این موافقتنامه ،طبق قوانین ملی خود تسهیلات موثر درزمینه حمل ونقل و گذر بین المللی کالا ومسافر از طریق قلمرو کشورخود را فراهم خواهند کرد.

براساس این موافقتنامه حمل ونقل یا گذر کالاهای خطرناک یا ممنوعه یا دارای استفاده دوگانه ،ازطریق قلمرویک طرف متعاهد،بدون اخذ مجوز قبلی از آن طرف متعاهد ممنوع می باشد.

طرفهای متعاهد به منظوراجرای این موافقتنامه ،شورای هماهنگی را با مسئولیت های ،تنظیم موضوعات مربوط به اعمال و اجرای این موافقتنامه ؛بررسی موضوعات اقتصادی،سازمانی ،فنی وحقوقی مربوط به ایجاد دالان حمل ونقل گذر بین المللی ؛ تدوین پیشنهادهای مربوط به افزایش جریان گذرکالا وافزایش جذابیت دالان حمل ونقل گذر بین المللی تشکیل خواهند داد.

براساس این لایحه ،طرفهای متعاهد ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ،کارگروه پیگیری متشکل از نمایندگان خود را تشکیل خواهندداد. این کارگروه سه ماه پس از تشکیل ،به منظورساماندهی کارخود جلسه ای را برگزار خواهد کرد.

کارگروه پیگیری موظف به تعیین مسیرهای دالان حمل ونقل و گذر بین المللی؛ تهیه مطالعات پیرامون مالیاتهای،هزینه ها و تعرفه هایی که در حال حاضر در بنادرو نقاط مرزی توسط هر طرف متعاهد وضع گردیده و ارائه پیشنهاد هایی به منظور افزایش جذابیت دالان حمل و نقل و گذر بین المللی ؛ تهیه مطالعات مربوط به ایجاد تسهیلات حمل ونقل کالا ازطریق قلمرو طرفهای متعاهد بادرنظر گرفتن قرنطینه دامی و نباتی و نیز کالا های ممنوعه و دارای محدودیت وتهیه پیشنهاد هایی درجهت تحقق اهداف این موافقتنامه به نحوی که با قوانین ملی هرطرف متعاهد مغایرت نداشته باشد ، است.

حل وفصل اختلافات

براساس این موافقتنامه ، هرگونه اختلاف بین هریک از طرفهای متعاهد ،ناشی ازتفسیریا اجرای این موافقتنامه ازطریق مذاکره بین طرف های ذی ربط حل وفصل خواهد شد. چنانچه طرفهای ذی ربط دراختلاف ،ظرف مدت نه ماه از شروع مذاکرات به توافقی دست نیابند ،اختلاف به شورای هماهنگی ارجاع خواهد شد.

این موافقتنامه پس از گذشت ۳۰روز ازتاریخ ارائه اطلاعیه کتبی آخرین طرف موسس به کشور امین اسناد ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تصویب یا تکمیل تمامی تشریفات قانونی لازم برای لازم الاجرا شدن آن ،لازم الاجرا خواهد شد . کشورامین اسناد ،طرفهای دیگر را از اطلاعیه های مزبور آگاه خواهد کرد.

 

    نظرات