اقدام ملى مسکن و چگونگى ارائه خدمات مهندسی

اقدام ملى مسکن و چگونگى ارائه خدمات مهندسی

بنابراین با توجه به شرایط جامعه می‌توان در کارگروه‌های تصویب طرح از توان سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای توجه به طراحی بهینه از سویی، و توجه به نیازهای جامعه و خانواده ایرانی از سویی دیگر، بهره برد. در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان به ویژه بند ۹ آیین نامه ماده ۳۳ (بکارگیری مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌و‌ساز) می‌توان با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، از توان سازندگان ذی‌صلاح بهره برد. به طور مثال می‌توان با کسر درصدی از ظرفیت و همزمان کسر درصدی از حق الزحمه، که با تصویب مجمع عمومی سازمان‌ها و با پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی همراه خواهد بود، این مورد توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و اجرایی شرد. صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان را نیز باید از وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست که هم در کنترل طرح و هم در کنترل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات