بازآفرینی در باغ‌ پنبه؛ ایجاد محدوده‌ای فراشهری با حفظ ارزش‌های تاریخی

بازآفرینی در باغ‌ پنبه؛ ایجاد محدوده‌ای فراشهری با حفظ ارزش‌های تاریخی

در این راستا بازآفرینی محله «باغ‌ پنبه» به‌دلیل دارا بودن اولویت و نیز سابقه فعالیت مهندسین مشاور متولی نهاد توسعه این محله و همچنین تهیه طرح احیاء و بهسازی محور فرهنگی و گذر تاریخی مزبور، در دستور کار قرار گرفت. بنابراین، تحقق بازآفرینی این قبیل بافت‌ها، نیازمند تشخیص صحیح و بهره‌گیری از پتانسیل‌های آن است تا از طرفی برای ساکنان، شرایط مطلوب زندگی را فراهم کند و از سوی دیگر در شهری مانند، قم، بتوان از ظرفیت توریستم مذهبی نهایت بهره را برد و بازدیدکنندگان بتوانند از وضوح و شفافیت فضاها به هویت شهروندان و بومیان مناطق پی برده و نمادی از مواریث فرهنگی و اجتماعی گذشته را نیز درک کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات