آگهی تجدید مزایده فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت ، لاک ، حلب ، کاغذ ، کارتن و غیره)

آگهی تجدید مزایده فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت ، لاک ، حلب ، کاغذ ، کارتن و غیره)

آگهی تجدید مزایده فروش

ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت ، لاک ، حلب ، کاغذ ، کارتن و غیره)

شهرداری لاهیجان براساس ردیف بودجه72001 سالجاری در نظر دارد ، نسبت به فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی شامل : پت ، لاک ، حلب ، کاغذ ، کارتن ، قوطی رانی ، پلاستیک و غیره از طریق مزایده براساس نرخ پایه کارشناسی اقدام نماید ، متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir از روز شنبه مورخ 98/11/19 لغایت روز شنبه مورخ 98/11/26 اقدام نمایند و در صورت نیاز با تلفن 42235075-013 تماس حاصل نمایند .

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده مبلغ 17/250/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد بانک ملی اقدام نمایند .

- هزینه نشرآگهی ، کارشناسی ، هزینه جمع آوری و بارگیری و حمل وباسکول بعهده برنده مزایده خواهد بود0

- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم مزایده از انجام کار خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد0 برنده مزایده می بایست کل مبلغ پیشنهادی را پس از تصویب اعضاء کمیسیون و ابلاغ از سوی کارفرما ظرف مدت 72 ساعت در وجه شهرداری واریز نماید .

- آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت ( 12 ظهر ) روز پنجشنبه مورخ 98/12/8 میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناًشرکت کننده میبایست سپرده شرکت در مزایده را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری تحویل نماید . تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز یکشنبه مورخ 98/12/11 ر اس ساعت11 ظهر به آدرس : لاهیجان بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

- در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک خواهد بود .

- سایر جزئیات ومشخصات دراسناد مزایده قید گردیده است 0

- پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد .

- شرکت کننده میبایست نسبت به خرید اجناس بصورت کلی اقدام نماید .

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد0

1

ضایعات و مواد خشک بازیافتی  شامل :پت ، لاک ، حلب ، کاغذ ، کارتن ، قوطی رانی ، پلاستیک و غیره

هر کیلو 23/000ریال

15000 کیلو


pasting لینک اصل خبر در سایت شهرداری لاهیجان

  منبع خبر

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان یک شهرداری در شهر لاهیجان می باشد

   نظرات