عناوین برخی از مهمترین برنامه های پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیان مهندس خرم

عناوین برخی از مهمترین برنامه های پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیان مهندس خرم


عناوین برخی از مهمترین برنامه های پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیان مهندس خرم

مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در سفر به استان البرز و شرکت در جلسه فوق العاده هیئت مدیره آن سازمان، پس از استماع سخنان رئیس و اعضای هیئت مدیره، برخی از مهم ترین عناوین برنامه کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان را به این شرح بیان کرد:

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

    نظرات