اصول برنامه‌ریزی پایدار برای شهرهای جدید

این اشغال زمین خود معمولا دارای پیامدها و مشکلات جدی از جمله، ناکارآمدشدن کاربری زمین، وابستگی بیش از حد به خودرو، تراکم کم و تفکیک و جدایی زیاد کاربری‌ها از یکدیگر است. این رویکرد کاربردی بر پنج اصل اساسی استوار است که سه ویژگی کلیدی محله و شهر جدید پایدار را به نحو مطلوبی حمایت می‌کند. اما پنج اصل برنامه‌ریزی پایدار بدین شرح است: یکم؛ فضای مناسب برای خیابان‌ها و شبکه کار آمد معابر. سوم؛ کاربری مختلط؛ اختصاص حداقل ۴۰ درصد از فضای هر طبقه ساختمانی برای استفاده اقتصادی در هر محله.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات