آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(( آگهی مزایده ))

نوبت اول

شهرداری ایرانشهر در اجرای بند2 مصوبه شماره 501/5/3645مورخ 98/11/15شورای اسلامی محترم شهر ایرانشهر در نظر دارد قطعاتی از اراضی پلاک ثبتی5 فرعی از 766-اصلی واقع در بلوار مکران محله موسوم به سجاد شهر با کاربری مسکونی و همچنین قطعاتی از اراضی پلاک ثبتی 867-اصلی واقع در شهرک جوشکاران با کاربری کارگاهی با قیمت کارشناسی و برابر شرایط مندرج در فرم مربوطه از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر از موقعیت ملک و مشخصات مربوطه، به واحد املاک مستقر در ساختمان شهرداری مراجعه ویا با شماره تلفن 4-37227433 تماس حاصل نمایند قابل ذکر است شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

روابط عمومی شهرداری ایرانشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات