برگزاری جلسه کمیته فنی مانه و سملقان شنبه 26 بهمن 98

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات