وسواس هایی که کمی عجیب هستند

به گزارش اخبار ساختمان، گوهریسنا انزانی در این باره بیان کرد: به طور کلی وسواس‌های فکری شامل افکار، ‌ تصورات یا تکانه‌های مکرر و پایداری است که مزاحم‌ و به صورت مکرر و ناخواسته افراد را با خود درگیر می‌کنند، این نوع از وسواس اضطراب و ناراحتی چشم‌گیری در مبتلایان ایجاد می‌کند و در نهایت فرد با بروز اعمال و رفتارهای خاصی مانند اجرای یک وسواس عملی اقدام به نادیده‌انگاری و بازداری افکار می‌کند. این روانشناس با اشاره به اینکه مبتلایان به وسواس فکری و عملی جهت کاهش ناراحتی ناشی از جلوگیری از رویداد ترسناک، رفتارها و اعمال خاصی را از خود بروز می‌دهند، گفت: محتوای وسواس‌های فکری و عملی خاص در افراد متفاوت است، ‌ اما در عین حال برخی رفتارهای وسواسی مانند وسواس‌ فکری پاکی و نجسی، تناسب و تقارن و نظم و ترتیب، افکار ممنوع یا تابو مانند وسواس فکری پرخاشگرانه، وسواس آسیب و گزند (ترس از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات