آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم پایین تر از بیمارستان عالی نسب جنب پارک جنگلی ارم ساختمان شهرداری منطقه ۱۰ مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ به دبیرخانه تحویل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

حداقل رتبه مورد نیاز

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۱

پروژه اجرای درز انبساط پل صاحب الامر شمالی و بقیه آدر س های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه(تجدید مناقصه)

۵ ساختمان(ابنیه)
یا ۵ راه وترابری(همراه ارائه رزومه کاری در زمینه مشابه)

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

اجرای کارهای متفرقه عمرانی(خدمات محله ای و ترمیم معابر و...)
(به آدرس خیابان های ارم، انقلاب و ...)  بقیه آدر س های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه(تجدید مناقصه)

۵ ساختمان(ابنیه)
یا ۵ راه وترابری یا
رتبه۳ پیمانکاری حقیقی

۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰


۱.تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۰/ ۹۸/۱۲ در محل اتاق جلسات ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی می باشد و حضور کلیه پیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد است.
۲.شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
۳. کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
۴. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات