شادی و رضایتمندی مردم مهم تر از رفاه و تسهیلات است

شادی و رضایتمندی مردم مهم تر از رفاه و تسهیلات است

به گزارش شهریار، سعید نیکوخصلت اظهار کرد: هر سیستمی می تواند واکنش های متفاوتی برای کاهش درآمدهای مختلف نشان دهد. به عبارتی دیگر ما باید دقیق رصد کنیم که بخش های مختلف از بودجه جاری، عمرانی و فرهنگی و موارد دیگر چه میزان دستخوش نوسانات بوده است.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه رضایتمندی و شاد بودن مردم، مهم تر از رفاه آنها است و صرف رفاه نمی تواند تعیین کننده رضایت باشد، عنوان کرد: تنها مسئله‌ای که در این برهه از زمان از بودجه انتظار دارم، نشاط و رضایتمندی مردم است و این با بحث رفاه فرق دارد و حتی می توان با بودجه های اندک نیز رضایتمندی مردم را بدون رفتارهای عوام گرایانه، افزایش داد. نیکوخصلت گفت: در طول جریان توسعه ۱۰۰ سال گذشته کشور اقدامات به سمت رفاه مردم از قبیل خیابان کشی و توسعه مدرنیزاسیون بوده و این در حالی است که سیاست های کاری باید بر رضایتمندی و شاد بودن مردم و بر رفتارهای توسعه یافتگی از قبیل رانندگی، احترام به قانون، استفاده از حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست و یا رفتارهای شهروندی متمرکز می شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات