آگهي فروش املاك از طريق مزايده عمومي

آگهي فروش املاك از طريق مزايده عمومي


(آگهي مزايده  عمومي  فروش املاك)

شهرداري بندر انزلي قصد دارد 10 قطعه زمين  خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به  شماره 2098005230000003 به فروش برساند.


هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ  500/000 ريال واريز به حساب شماره 0107632759001 نزد بانك ملي از طريق سامانه ستاد نوع تضمين: ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده و يا واريز نقدي در وجه شهرداري به حساب بانكي شهرداري به شماره 3100006799001 بانك ملي به نام شهرداري بندرانزلي

تاريخ  دسترسي به اسناد مزايده در سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 30 /11 /98  لغايت ساعت 8 صبح مورخ  98/ 10/12

تاريخ بارگزاري اسناد مزايده:از ساعت 9صبح روز شنبه مورخ 10/12/98 لغايت ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 19/12/98

تاريخ بازگشايي پاكتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  21/12/98 دفتر شهردار بندرانزلي

كليه مراحل شركت درمزايده از خريد اسناد تا  تحويل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir انجام ميشود. مراحل ثبت نام از طريق دفاتر پيشخوان دولت قابل انجام ميباشد. و جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص مراكز ثبت نام به سايت شهرداري بندرانزلي به آدرس ANZALI.IR مراجعه شودو ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است. شماره پشتيباني ثبت نام 02141934 (داخلي 1) شماره پشتيباني مزايده 02141934 (داخلي 5)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش و يا كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه بر مبناي نظريه كار شناسي رسمي دادگستري مي باشد. شرايط پرداخت بصورت يكجا و نقدي و حد اكثر 7 روز  پس از انتخاب برنده خواهد شد.

در صورتي كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.    شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.  شركت كنندگان ميبايست اصل پاكت الف يعني مبلغ تضمين شركت در مزايده را بصورت فيزيكي و مهر و موم شده بعد از ثبت در سامانه ستاد به دبيرخانه تحويل دهند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی

  منبع خبر

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی

  شهرداری بندر انزلی یک شهرداری در شهر بندرانزلی می باشد

   نظرات