ضرورت اخذ تأییدیه سازمان بر روی برگهای عملیات ساختمانی

به اطلاع مهندسین محترم ناظر می رساند از آنجا که مقرر گردیده است از این پس هزینه‌های مربوط به اضافه بنا و تمدید نظارت مهندسین توسط سازمان اخذ و به حساب آنان واريزشود و همچنین الزام موجود جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی برای کلیه ساختمانها ، مقتضی است پيش از امضاء فرم پایان کار ، مالك جهت صدور شناسنامه فني و ملكي به سازمان مراجعه و پس از صدورشناسنامه فني وملكي توسط سازمان ، مبادرت به امضاء فرم پايان كار نمائيد.

همچنين يادآور مي شود پس از تکمیل و مهر و امضای كليه كاربرگهای عملیات ساختمانی (اعلام شروع ، پیشرفت و اتمام عمليات ساختماني و تمدید نظارت) مالکین را به منظور اخذ تأییدیه نهایی به واحد فنی و مشارکت های حرفه ای سازمان (قسمت شناسنامه فنی و ملکی )راهنمایی نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات