انتشار مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

انتشار مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

http://www.bananews.ir/بنانیوز - مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب که ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت سیویلیکا برگزار شده است در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب ۱۳۲ عنوان مقاله در قالب  ۱۴۴۳ صفحه منتشر شده است.

لیست مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

۱٫ Seismic analysis of base-isolated cylindrical liquid tanks considering fluid-structure interaction
2. کاربردGISدر مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
۳٫ مقایسۀ روشهای کلاسیک با شبکه عصبی در برآورد رسوب معلق
۴٫ مقایسه کیفیت آب چاهها و قنوات دشت یزد- اردکان و بررسی روند تغییرات کیفیت آنها
۵٫ مقایسه معیار های جریان متعادل در یک فلوم آزمایشگاهی با بستر شنی وپوشش گیاهی درجدار
۶٫ مقایسه اثرات زیست محیطی سد و قنات، از منظر توسعه منابع پایدار آب ایران
۷٫ مقایسه دو شاخص پایش خشکسالی SPI، RDIدر منطقه یزد
۸٫ مقایسه روش های سازه ای قدیمی و نوین مهار سیلاب و بیان اقدامات جهانی مقابله با سیل
۹٫ مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و روش منحنی سنجه رسوب جهت برآورد باررسوب ( مطالعه موردی)
۱۰٫ مقایسه شبیه سازی عددی جریان غیرریزشی در سرریزهای پلکانی در مدلهای اشفتگی متفاوت
۱۱٫ مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی منطقه کهیر - چابهار
۱۲٫ مدلسازی نظری و عملی داده های مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از روش تفاضلات محدود برای اشکارسازی شکستگیها بعنوان یکی از منابع اب
۱۳٫ مدلسازی هوشمند میزان بارندگی و دمای حوزه آبریز ابرکوه با مدلهای سری زمانی ARIMAو حوزههای تاثیرگذار آباده و اقلید و برآورد ریسک تداوم خشکسالی
۱۴٫ مدیریت منابع آب در ایران (چالش ها و راه حل ها)
۱۵٫ مدیریت منابع آب راهکاری برای خروج از بحران آب
۱۶٫ مدیریت مسائل هیدرولیکی و رفتاری رودخانه در کنترل سیلاب
۱۷٫ مدیریت آب در کارگاههای تکثیر و پرورش میگو
۱۸٫ مدیریت بهینه بهره برداری از منابع آب با کاربرد برنامه ریزی پویا
۱۹٫ مدیریت بهره برداری از منابع آب
۲۰٫ مروری بر مدلهای عددی جریان آب و انتقال رسوب
۲۱٫ مشکلات حقوقی اجرای حد بستر سیلابی رودخانه ها در حوزه شهری مطالعه موردی: رودخانه دز
۲۲٫ مطالعه تاثیر فرآیند ها و اشکال فرسایشی متداول در حوضه آبخیز رازآور برکیفیت شیمیایی آب زیرزمینی
۲۳٫ نقش زونهای گسلی در افزایش زمان بندی و هزینه احداث تونل انتقال اب قمرود با نگرش برلزوم ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای طرح از گسلهای منطقه
۲۴٫ نواوری درطراحی و اجرای ابگیر سد عباس اباد بهشهر
۲۵٫ نگرشی بر مسائل مدیریت جامع بکارگیری پساب در حوزه های شهری
۲۶٫ نگرشی بر چگونگی اجرای انتقال مدیریت و بهبود روند مشارکت بهره برداران
۲۷٫ نگرشی بر بحران جهانی آب و راهکار های برون رفت از آن و ارائه روش های مدیریتی در بهینه سازی مصرف و بهره برداری از منابع آب
۲۸٫ هیدرولیک رسوب و مشکلات هیدرولیکی رسوب رودخانه
۲۹٫ پهنه بندی و تجزیه و تحلیل تغییرات اقلیمی در استان کرمان
۳۰٫ پهنهبندی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت معرفی مکانهای مناسب برداشت آب زیرزمینی از لحاظ کشاورزی و روند تغییرات آن (مطالعه موردی دشت یزد-اردکان و ابرکوه
۳۱٫ پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم افزارشبکه های عصبی (مطالعه موردی).
۳۲٫ پیش بینی میزان اب سطح چاه با استفاده از توابع اریما مدیریت و بهره برداری از منابع اب
۳۳٫ پیش بینی دبی روزانه با استفاده از نرم افزار Statistica
34. آلاینده های تهدید کننده منابع آب زیرزمینی شهرستان ابرکوه، راهکارها و فرصت ها
۳۵٫ انتخاب روش مناسب تخمین تبخیر تعرق در منطقه یزد
۳۶٫ اثرات اقتصادی اجتماعی آب دریاچه هامون
۳۷٫ اثرات اجتماعی، حقوقی و سیاسی طرح توسعه منابع آب
۳۸٫ ارائه یک روش کارآمد به منظور احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی
۳۹٫ ارزیابی مقایسه ای دقت مدلهای مختلف سری زمانی MA, AR, ARMA درپیش بینی تبخیر تعرق مرجع: مطالعه موردی استان کرمان
۴۰٫ ارزیابی مدل سلسله مراتبی در پهنه بندی خطر وقوع فرسایش خاک در حوضه آبخیز سیرا
۴۱٫ ارزیابی معیارهای هیدرولیکی و پارامترهای موثر در تعیین حریم بستر رودخانه
۴۲٫ ارزیابی روش NRCS-CN در برآورد عمق رواناب با استفاده ازGISدر حوضه نازلوچای
۴۳٫ ارزیابی زیست محیطی سدها ضرورتی برای تحقق پایداری در صنعت سدسازی
۴۴٫ استفاده مجدد از منابع آب و ویژگی های آن
۴۵٫ استفاده از منابع آبهای شور کویری در پرورش ماهیان خاویاری
۴۶٫ استفاده از سریهای زمانی فصلی در پیش بینی جریان ورودی بهمخزن سد جره
۴۷٫ بکارگیری پارامترهای منطقه ای موثر بر توان نگهداشت حوضه ابخیز با استفاده از روش SCS اصلاح شده
۴۸٫ بکارگیری روشهای استاندارد در مدیریت کیفیت آب
۴۹٫ بکارگیری سیستم فازی - عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش - رواناب
۵۰٫ بهره وری و پایداری آب درمعماری کویری
۵۱٫ بهره برداری از مخزن سد با هدف تامین بیشینه نیاز ابی
۵۲٫ بهره برداری بهینه از منابع آبی با توجه به برنامه پنجم توسعه
۵۳٫ بازنگری پروژه تونل انتقال اب قمرود
۵۴٫ برنامه ریزی مصرف اب شهری در شهرستانهای استان یزد با استفاده ازتکنیک topsis
55. براورد حداکثر بارش محتمل ۲۴pmp ساعته با استفاده از روشهای گشتاور معمولی و هرشفیلد در استان خوزستان
۵۶٫ براورد زمان تمرکز با استفاده از مقایسه روابط تجربی مطالعه موردی: حوضه آبخیز سرفیروزاباد
۵۷٫ برداشت سدها
۵۸٫ بررسی فناوری نانو تکنولوژی به منظور استفاده مجدد از ابهای زائد در راستای مدیریت بهره برداری از منابع اب
۵۹٫ بررسی فرایند خودپالایی رودخانه بشار
۶۰٫ بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی آبیاری دشت ارسنجان با استفاده ازGIS
61. بررسی کاربرد مدلهای ریاضی در پیش بینی جریان آب زیر زمینی
۶۲٫ بررسی کاربردهای منابع ژئوترمال جنوب غرب استان یزد
۶۳٫ بررسی منابع آب و اثرات اجتماعی، اقتصادی توسعه آنها از دیدگاه قرآن
۶۴٫ بررسی منشا و تاثیر ابهای سطحی برکیفیت بیولوژیکی میکروبیولوژیکی ابهای زیرزمینی مطالعه موردی حوضه ابخیز رازاور
۶۵٫ بررسی میزان همبستگی و نوع رابطه بین دبی واستهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی
۶۶٫ بررسی مدلهای بهینه بهره برداری از منابع اب
۶۷٫ بررسی نقش دبی در شکل کانال رودخانه ای رودخانه های دائمی
۶۸٫ بررسی هیدروژئوشیمی ابهای سطحی و زیرزمینی دشت ورزنه سال ابی ۸۷-۷۶
۶۹٫ بررسی و مطالعه دو مدل عددی اجزای محدود در مدل سازی رفتار بستر اطراف لولههای فولادی تحت فشارآبرسانی شهری
۷۰٫ بررسی و اندازه گیری نیترات در ابهای شرب زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان کبودراهنگ استان همدان
۷۱٫ بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت گتوند عقیلی تا استفاده ازGIS
72. بررسی و تحلیل نوسانات بارش برف در شهرستان کرمانشاه
۷۳٫ بررسی وارزیابی اثرات زیست محیطی سد هامطالعه موردی : سد علویان
۷۴٫ بررسی وضعیت شبکه های آبیاری سمت راست نکو آباد برروی رودخانه زاینده رودو ارزیابی عملکرد دریجه های آبگیر در آن
۷۵٫ بررسی پدیده ضربه قوچ و ارائه پیشنهادات برای کاهش اثرات این پدیده مطالعه موردی
۷۶٫ بررسی امکان بهبودمدیریت و مصرف بهینه اب دراراضی زراعی شور در منطقه ابرکوه
۷۷٫ بررسی اثر احداث سد بر رژیم رسوب و تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان)
۷۸٫ بررسی اثر خشکسالی بر منابع آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان
۷۹٫ بررسی اثر شیب هستهی رسی بر پدیده تراوش ناپایدار در سدهای خاکی
۸۰٫ بررسی اثرات نصب گرداب شکن ها بر تغییرات فشار در شفت عمودی درون مدل فیزیکی چند سرریز نیلوفری
۸۱٫ بررسی اثرات نصب گرداب شکن ها برروی راندمان کاری مدل فیزیکی چند سرریز نیلوفری
۸۲٫ بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی سیستمهای ابیاری تحت فشار در زمینهای کشاورزی شهرستان اردستان
۸۳٫ بررسی توانایی برخی روشهای داده کاوی در مطالعات مربوط به منابع آب
۸۴٫ بررسی تاثیر بندهای تغذیه مصنوعی برسطح ابهای زیرزمینی مطالعه موردی: دشت مروست استان یزد
۸۵٫ بررسی تاثیر خشکسالی سالهای اخیر برروی مشخصات کمی و کیفی اب زیرزمینی دشت میان دربند کرمانشاه
۸۶٫ بررسی تاثیرات زیست محیطی سدها با مطالعه موردی سد قلعه چای
۸۷٫ بررسی تاثیرتغذیه مصنوعی در افزایش میزان آب سفره های آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت گرمسار
۸۸٫ بررسی تغییرات آبدهی قنوات، در ترسالیها و خشکسالیها (مطالعه موردی دشت یزد-اردکان)
۸۹٫ بررسی تغییرات بارش وتبخیر و دما و پیامدهای آنها بر وضعیت دشت قزوین
۹۰٫ بررسی خلاء زایی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سد شهید عباسپور با استفاده ازمدل عددی
۹۱٫ بررسی خط نشت در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد کرخه)
۹۲٫ بررسی دو روش تصمیم گیری چند شاخصه در اولویت بندی و انتخاب بهترین مکان برای ساخت سد
۹۳٫ بررسی روند اجرا و بهره برداری سیستمهای آبیاری قطره ای در استان یزد
۹۴٫ بررسی روند تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه از نظر مصارف شرب و کشاورزی با استفاده ازGIS
95. بررسی روند رسوبگذاری درمخزن سد کرخه و براورد عمر مفید مخزن
۹۶٫ بررسی روشهای نوین فن آوری نانودرحذف آلودگی ها جهت تصفیه آب
۹۷٫ بررسی روشهای نوین کاهش آب شستگی پایه های پل
۹۸٫ بررسی روشهای استحصال آب باران در جهت توسعه پایدار
۹۹٫ بررسی علل آلودگی آب دریای خزر وارائه راهکارهای مقابله با آن
۱۰۰٫ بررسی علل ایجاد درز و شکافهای بوجود آمده درشمال غرب دشت سملقان (خراسان شمالی)
۱۰۱٫ بررسی عملکرد شیرموج ساز ابیاری سرج با کنترل کننده LVC-7
102. بررسی عملکرد شبکه عصبی ، نرو - فازی و مدلهای سری زمانی در پیش بینی سطح ا ب زیرزمینی منطقه موردی: دشت ابرکوه
۱۰۳٫ تهیه نقشه خطوط همباران PMPدر حوضه های آبریز ایران
۱۰۴٫ تهدیدات توسعه منابع آب در خاورمیانه
۱۰۵٫ توسعه پایدار آب از طریق خاک
۱۰۶٫ تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب
۱۰۷٫ تاثیر ابعاد پله درعملکرد هوادهی سرریز پلکانی بوسیله شبکه عصبی
۱۰۸٫ تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب ایران با تاکید بر مولفه های بارش و دوره های خشکسالی
۱۰۹٫ تاثیر تغییر اقلیم برمنابع آب مطالعه موردی استان فارس
۱۱۰٫ تاثیر جزرومد و جریانات جزرومدی آب برخوردگی سازه های ساحلی و دریایی
۱۱۱٫ تاثیر عوامل مورفومتریک بر شرایط هیدرولوژیکی حوزهآبخیزمطالعه موردی: زیرحوزه سیلکمرِ حوزهآبخیز نوررود
۱۱۲٫ تحلیل خطاهای براورد محتوای آب با استفاده از مدلسازی در روش رادار زمینی و تقریب اتلاف کم
۱۱۳٫ تحلیل داده های سری زمانی دبی ماهیانه رودخانه طرق مشهد
۱۱۴٫ تحلیل روش های مختلف زمین آماری در درون یابی کمی و کیفی آب های زیرمینی در محیط GIS مورد مطالعه دشت رامهرمز
۱۱۵٫ تحلیل زمانی و مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت گتوند عقیلی
۱۱۶٫ تحلیل شدت- مدت وفراوانی خشکسالیهای شهر دزفول به روش شاخص استاندارد بارش
۱۱۷٫ تصفیه آب با استفاده از فن آوری نانو
۱۱۸٫ تعیین مناطق هیدروژئولوژیکی و محاسبهی بیلان آب زیرزمینی در شرایط ماندگار با استفاده از مدلMODFLOW مطالعه ی موردی: دشت سرزهرضوان، استان هرمزگان)
۱۱۹٫ تعیین آستانۀ خشکسالی و محاسبۀ میزان بارش قابل اعتماد در ۴ ایستگاه منتخب استان یزد
۱۲۰٫ تعیین الگوی کشت بهینه محصولات با استفاده از برنامه ریزی خطی شهرستان بشرویه
۱۲۱٫ تعییندقیق ابعاد منابع آب زیرزمینی سه بعدی به کمک روش تفاضل محدود
۱۲۲٫ جایگاه و نقش سیستن های آبیاری تحت فشار در شهرستاى ابرکوه وچالش های پیش رو
۱۲۳٫ جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبزشهرها، راهکاری اجرایی در راستای مدیریت بهره برداری از منابع آب(مطالعه موردی شهر ابرکوه)
۱۲۴٫ حذف فنل ار پساب صنایع پتروشیمی به روش انعقاد الکتریکی
۱۲۵٫ راهبردهای مدیریت بهره برداری ازمنابع آب در بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه
۱۲۶٫ سیستمهای تله کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آب
۱۲۷٫ شاخصهای توسعه پایدار در مدیریت و بهره برداری از ابهای زیرزمینی
۱۲۸٫ شبیه سازی فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک حوضه ابخیز با WMS مطالعه موردی حوضه ابخیز گوده بستک
۱۲۹٫ شبیه سازی اثر شرایط هیدرولیکی و هندسه ابشکن های L شکل برالگوی جریان در قوسهای ۱۸۰ درجه
۱۳۰٫ شبیه سازی رسوبگذاری درمخازن سدهای ذخیره ای با استفاده ازمدل لوله جریان
۱۳۱٫ شبیه سازی عددی سه بعدی برای نشست رسوبات پشت سد ناشی از جریان سیلاب و رابطه آن با ماکزیمم جریان عبوری محتمل از روی سرریز
۱۳۲٫ شبیهسازی خشکسالی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان زنجان، شهرستان ابهر

    نظرات