اطلاعیه

نظر به اینکه برنامه پاکسازی مناطق دهگانه شهر زرند طی دو هفته آینده با جدیت تمام در دستور کار شهرداری قرار دارد لذا از همشهریان گرامی تقاضا داریم مصالح ساختمانی و هر آنچه که موجب سد معبر می گردد را جمع‌آوری نمایند .

بدیهی است در صورت عدم توجه به خواست شهرداری متاسفانه علیرغم میل باطنی ناگزیر خواهیم بود برابر ماده 55 قانون شهرداریها جهت پاکسازی معابر عمومی نسبت به بارگیری مصالح ساختمانی و جمع آوری وسایل رها شده در کوچه و خیابانهای سطح شهر مبادرت نمائیم .

بدیهی است مصالح ساختمانی و وسایل جمع آوری شده به نفع شهرداری ضبط و مسترد نخواهند شد .