وصول بيش از 18 ميليارد چك برگشتي سازمان

وصول بيش از 18 ميليارد چك برگشتي سازمان

شصتمين جلسه هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ، چهارشنبه هفتم اسفندماه در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان، دراين جلسه برنامه زمان بندي مجمع عمومي سال آتي به تصويب اعضاي هيئت مديره رسيد كه براساس آن مقرر گرديد مجمع عمومي نوبت هاي اول و دوم جهت بررسي صورتهاي مالي سال 98 ، به ترتيب در تاريخ هاي 99/4/5 و 99/4/15 برگزار گردد.
در ادامه ، تعرفه حق الزحمه نظارت لوله كشي گاز استان ارائه و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت.
در بخش پاياني جلسه ، گزارشي از وضعيت چك هاي سازمان ارائه شد.براساس اين گزارش ، تعداد چكهاي سررسيدنشده با كاهش 33 درصدي از 1622 مورد در ابتداي سال جاري به 1074 مورد در پايان دي ماه كاهش يافته است.همچنين در همين مدت ، بيش از 18 ميليارد ريال از چك هاي برگشتي سازمان بدون پرداخت هزينه ، توسط واحد حقوقي وصول گرديده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات