دكتر عليپور در همايش سراسري معاونان بهره برداري ...


به گزارش پايگاه خبري توانير ،دكتر هاشم عليپور در اين همايش خلاقيت و نوآوري را از مباحث جديد برشمرد كه با ارسال 288 پروژه خلاقيت و نوآوري از سوي معاونان بهره برداري 16 شركت برق منطقه اي (انجام شده طي سالهاي 97 و 98)جهت ارايه دراين نشست همراه بود و شركتهاي برق منطقه اي خراسان با 99 پروژه ،فارس با 46 پروژه و تهران با 34 پروژه ،بيشترين تعداد پروژه هاي نوآوري و خلاقيت اين نشست را به خود اختصاص دادند.
مديركل دفترفني و نظارت شبكه انتقال توانير با تاكيد بر ضرورت بهره گيري از توان ساخت داخل در تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز شبكه انتقال و فوق توزيع برق كشور، در عين حال موضوع كيفيت را خط قرمز اين دفتر عنوان كرد و گفت: در بحث كيفيت كوتاه نمي آييم و شركتهاي سازنده تجهيزات با كيفيت پايين درصورت عدم رفع مشكلات ،در ليست سياه قرار مي گيرند و هر نوع خريد خارجي نيز بايد با تاييد شركت توانير انجام شود.
وي 75 درصد حوادث شبكه در سال جاري را ساده و بدون ايجاد خاموشي عنوان كرد و در خصوص تهيه ليست فهرست بها ،ضمن تقدير و تشكر از مهندس دقت مدير كل بازرسي، ابراز اميدواري كرد اين ليست با تلاش شبانه روزي همكاران به زودي تكميل و در اختيار شركتهاي برق منطقه اي قرار بگيرد.
مهندس ايوب زاده معاون شركت مديريت شبكه در اين نشست با اشاره به رشد شاخصهاي حفاظت شبكه به بيش از 85 درصد،از رشد ساير شاخصها از جمله شاخصهاي مهندسي بر اساس مطالعات انجام شده خبر داد و افزود: شبكه برق در بحث پوشش سيستمهاي حفاظتي به روز شده و شاخص پوشش تجهيزات اصلي شبكه به بيش از 96 درصد افزايش يافته است.
وي تاكيد كرد: نگهداري اين شاخصها بسيار مهم است و محدوديتهايي كه در بودجه بهينه سازي شركتهاي برق منطقه اي ايجاد شده، نبايد ما را به سمت استفاده از اتصالات غير استاندارد و تيافها ببرد.
دكتر جعفري از شركت مديريت شبكه كه ارايه گزارش بررسي و تحليل حوادث شبكه انتقال برق كشور در 6 ماه نخست امسال را برعهده داشت با اشاره به روند كاهش حوادث شبكه ، شاخص عملكرد صحيح سيستمهاي حفاظتي را بيش از 85 درصد ذكر كرد و از روند رو به رشد شاخص عملكرد مهندسي طي 3 سال اخير در شركتهاي برق منطقه اي باختر ،خراسان ،گيلان ،خوزستان ، سيستان و بلوچستان و سمنان خبر داد.
دكتر احمدي جنيدي كارشناس متخصص خط دفتر فني و نظارت شبكه انتقال توانير با ارايه گزارش فني و اقتصادي در رابطه با افزايش ظرفيت خطوط انتقال و فوق توزيع برق كشور با درنظر گرفتن مسايل فني و اقتصادي و كاهش ارزبري، به تعويض و جايگزيني هادي هاي متداول فرسوده و با ظرفيت بارگيري بالا با هادي هاي پرظرفيت بجاي احداث خطوط انتقال و فوق توزيع جديد اشاره كرد.
وي همچنين با ذكر تجارب شركت ABB در مانيتورينگ خطوط انتقال و فوق توزيع به قابليت افزايش ظرفيت ديناميكي خطوط انتقال به ميزان حداقل 10 درصد با استفاده از PMU در مانيتورينگ خطوط با بررسي تخصصي و همكاري شركت مديريت شبكه برق اشاره كرد كه با اعلام آمادگي شركت مديريت شبكه برق جهت ايجاد اين قابليت ابتدا براي خطوط مورد نياز و در ادامه براي كل شبكه همراه بود.
گزارش عملكرد شبكه سراسري در پيك 98 و برآورد پيك بار تابستان 99 از ديگر برنامه هاي اين نشست بود كه حاكي از اجراي برنامه هاي متعدد از جمله اجراي طرح ذخيره عملياتي در جهت افزايش بارهاي قابل كنترل ،توسعه سامانه هاي اسكادا و افزايش رويت پذيري تا سطح ديسپاچينگهاي توزيع براي اولين بار ،افزايش نقش مراكز كنترل ديسپاچينگ در تمام سطوح در فرايند برنامه ريزي و اجراي طرحهاي مديريت مصرف ،توزيع بهينه زمان ، مكان و مقدار مديريت مصرف ،رعايت سقف مصرف به شكل  توان لحظه اي در صنايع بزرگ ، توسعه سامانه پيش بيني هواشناسي در تمامي شركتهاي توزيع و برق منطقه اي در جهت افزايش دقت پيش بيني بار منطقه و.. همچنين اجراي برنامه هاي متعدد در مديريت بخش توليد برق آبي و حرارتي و مديريت امنيت شبكه از جمله ارزيابي مستمر امنيت استاتيكي و ديناميكي شبكه و برنامه ريزي بهينه زمان واقعي توان راكتيوحكايت دارد كه مورد اخير براي اولين بار در منطقه غرب آسيا از سوي شركت مديريت شبكه برق ايران اجرا شده و نتايج مثبتي را به همراه داشته است.
يافته هاي اين گزارش بر اتفاقي نبودن ورود شبكه سراسري به هفدهمين سال بدون خاموشي گسترش يافته تاكيد دارد و بازگرداندن فركانس شبكه طي 32 ثانيه به حالت عادي ،نمونه اي از مديريت موفق پيامدهاي حادثه در شبكه محسوب مي شود و در اين بين سنكرون شبكه برق كشور با عراق در آبان امسال و هدايت شبكه در ديسپاچينگ ملي ، برگ ديگري از خود اتكايي و اعتماد به نفس بالاي متخصصان صنعت برق كشور را به نمايش گذاشته است.خاطرنشان مي سازد، بخش اول خبر اين همايش با عنوان " پايداري شبكه بزرگترين نقطه قوت صنعت برق كشور است" در تاريخ 7 اسفند ماه در سايت منتشر شده است.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات