سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تشریح کرد: تشریح جزییات بودجه شهرداری در سال ۹۹

به گزارش اخبار ساختمان، سخنگوی شورای شهر در تشریح جزییات بودجه شهرداری تهران در سال ۹۹ با بیان اینکه جمع کل منابع و درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال آینده شهرداری تهران سی هزار و پانصد و هفتاد و چهار میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست هزار تومان است، اظهار کرد: از این مبلغ پانزده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و چهارصد و سی و دو میلیون و دویست هزار تومان مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، عوارض اختصاصی و بهای خدمات و همچنین درآمدهای حاصل از موسسات انتفاعی شهرداری است. عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان از بودجه شهرداری تهران در سال ۹۹ باید از محل عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد شود، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات