ادامه سریال آلودگی در آسمان پایتخت

همچنین عامل دیگری که می‌تواند در این ماجرا نقش داشته باشد، کیفیت سوخت است که داده‌ای از ارزیابی اخیر آن در دست نیست تا بتوان اثر آن را بر کیفیت هوا با قطعیت قضاوت کرد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات