جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر رشت

جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر رشت

گزارش کامل :
جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر رشت
جلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر رشت
درجلسه کمیسیون تلفیق شورای شهر رشت مطرح شد:

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات