تعويق اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي و حذف باقيمانده ظرفيت مهندسين تا پايان ارديبهشت

تعويق اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي و حذف باقيمانده ظرفيت مهندسين تا پايان ارديبهشت

با توجه به اينكه بنابر توصيه مسئولين بهداشتي ضرورت دارد با پيش بيني تمهيدات لازم اقداماتي كه منجر به افزايش تردد افراد به ادارات و سازمانهاي خدمات رسان مي شود كاهش يابد ، هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد به منظور تسهيل امور مهندسان و مردم و در اقدامي هماهنگ با شهرداري محترم يزد        اجراي تعرفه هاي خدمات مهندسي جديد و حذف باقيمانده تخصيص ظرفيت سال 98 طراحان و ناظرين را تا پايان ارديبهشت ماه سال 1399 به تعويق انداخته و همكاري لازم را با مردم و مهندسين عضو به منظور اينكه با كمترين مشكل دراين خصوص مواجه شوند به عمل خواهد آورد .

انتظار دارد با توجه به تصميمات اتخاذ گرديده ، مهندسين محترم و مالكين عزيز از مراجعات غير ضروري به سازمان نظام مهندسي و ساير ادارات و سازمانهاي ذيربط خودداري نموده و صرفاً خدمات ضروري خود را از طريق سيستم الكترونيكي سازمان پيگيري نمايند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات