"۲۵ اسفند ماه روز شهردار گرامی باد"

"۲۵ اسفند ماه روز شهردار گرامی باد"

انسان های بزرگ همواره در انـدیـشــە دیـگـرانــنـد و دل در گــرو خدمــت بەمردم می نهند.بە قـول هیـلـر بـلاک از آغـازی کـە در آرامـش سرمـدی، هـستی مـی پـذیـرد
تاپایانی کەبە جاوانگـی می پیـونـدنـد هیـچ ندیـدم کـە تلـخـی زنـدگی را بــە کام شـیـرین کـند، مـگـر عـشق ورزی و دیدن و خندەو شادی آنها.

جناب آقای مهندس صیدی
شـهـرار مـحتـرم سـنـنـدج

سلام علیکم
بەمصداق حدیث شریف نبوی،
من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
از طرف خـود و هـمـکاران گرامـیم فـرا رسیدن ۲۵ اسـفـنـد روز شـهـردار را بـە پاس تلاش های مستـمـر و خـســتـگـی ناپـذیر و خـدمـات ارزنــدەای کە ارایــە
شدە است را بـە جنابـعـالی و هـمـکاران ارجمند و خدوم شهرداری تـبـریک عرض نمودە و صمیمانە تقدیر و تشکر می نماییم،

جلال شریعتی
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات