اقدامات و برنامه هاي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان طي سال 98 و 99 اعلام شد

اقدامات و برنامه هاي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان طي سال 98 و 99 اعلام شد

توسط مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان؛
اقدامات و برنامه هاي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان طي سال 98 و 99 اعلام شد
عليرضا قاري قرآن ضمن تشريح پروژه ها و اقدامات انجام شده در سال 98، برنامه هاي سال 99 اين اداره كل در حوزه هاي مختلف مسكن و ساختمان، شهرسازي و معماري، املاك و حقوقي و مهندسي و ساخت راهها را اعلام كرد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، عليرضا قاري قرآن مديركل راه وشهرسازي استان با تشريح اقدامات انجام شده در سال 98 در سطح استان و برنامه هاي پيش رو در سال 99 گفت: در بخش مسكن و ساختمان، طرح اقدام ملي ساخت مسكن به تعداد بيش از 70 هزار واحد مسكوني در سطح استان از جمله پروژه هاي مهمي است كه در حال اجراست و مراحل شناسايي اراضي با كاربري مسكوني به بنياد مسكن استان طي صورت جلسه واگذار و همچنين طرح اقدام ملي مسكن در قالب واگذاري اراضي به ايثارگران در قالب تفاهمنامه ها و تكميل واحدهاي نيمه تمام در حال انجام مي باشد.
وي گفت: تكميل واحدهاي باقيمانده داراي متقاضي موثر مسكن مهر استان، تكميل و بهره برداري خدمات روبنايي مسكن مهر شامل 4 مدرسه و مسجد و احداث 26 واحد تجاري-اداري در شهر نايين، تعيين تكليف پروژه هاي مسكن مهر فاقد متقاضي بر اساس شيوه نامه ابلاغي شهرهاي شاهين شهر، گلپايگان و آران و بيدگل، تحويل سايت هاي مسكن مهر به شهرداري هاي سطح استان بالغ بر 68 سايت آماده سازي، آماده سازي اراضي با سرمايه سازمان بالغ بر 81 هكتار در قالب 7 پروژه، انعقاد قرارداد تهيه طرح آماده سازي با مشاورين ذيصلاح بالغ بر 423 هكتار در قالب 10 طرح، تعيين تكليف پروژه هاي آماده سازي سنوات گذشته (تعداد 3 پروژه)، تامين مسكن خانوارهاي داراي دو معلول در قالب 286 واحد مسكوني كه 67 واحد آن در سال جاري تكميل و به بهره برداري رسيده و پيگيري فروش اقساطي واحدهاي مسكن مهر بالغ بر 69 هزار واحد مسكوني كه بيش از 5000 واحد آن در سال 98 انجام شده است از جمله اقداماتي است كه در اين حوزه حاكميتي انجام پذيرفته است.
از مهمترين برنامه هاي ما در اين بخش ودر سال 99، پيگيري و احداث پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن در استان، تكميل خدمات روبنايي مسكن مهر شامل مدرسه، مسجد و ...، تكميل و اجراي پروژه هاي آماده سازي ، تامين مسكن براي خانوارهاي دومعلول، تكميل و احداث پروژه هاي انبوه سازي مسكوني-تجاري و اداري و توسعه فناوري هاي نوين ساختمان در پروژه هاي در دست اجرا مي باشد.
مديركل راه وشهرسازي در ادامه به پروژه هاي مهندسي و ساخت راهها اشاره داشت و گفت: 39 پروژه راهسازي در سال 98 بطول 357 كيلومتر طبق قراردادهاي منعقده و با اعتبار بيش از 228 ميليارد تومان در سطح استان با عناوين تكميل عمليات راهسازي، احداث باند دوم، احداث تقاطع غير همسطح، تكميل باقيمانده عمليات خاكي و آسفالت گرم و ... در حال اجراست .
در اين بخش 40 پروژه راه روستايي نيز بطول 202 كيلومتر و با اعتبار بيش از 49 ميليارد تومان در سطح استان در قالب ايجاد راه روستايي، احداث راههاي دسترسي،تكميل و آسفالت و بهسازي راههاي روستايي در حال اجراست كه تا پايان سال طبق سياست هاي وزارت راه و شهرسازي اين حوزه تحويل راهداري و حمل و نقل جاده اي خواهد شد.
قاري قرآن به برنامه هاي سال 99 در بخش راهسازي اشاره داشت و گفت: اولويت اداره كل راه وشهرسازي تكميل پروژه هاي نيمه تمام است بنابراين پروژه جديدي در سطح استان تنها در صورت تامين منابع مالي آن تعريف نخواهد شد.
مدير كل راه وشهرسازي به اقدامات انجام شده در حوزه املاك و حقوقي پرداخت و بيان داشت: اخذ اسناد اراضي موات و ملي داخل محدوده به ميزان 84 هكتار، تحصيل اراضي ملي و موات داخل حريم به ميزان 1048 هكتار، اراضي تحويل و تحول شده با منابع طبيعي 9200 هكتار، تعيين و پرداخت نصاب هاي مالكانه 7000 متر مربع، اخذ صورت مجالس تفكيكي در سطح به ميزان 207 قطعه ، اخذ صورتمجالس تفكيكي در طبقات به ميزان 272 واحد، اخذ 2546 سند تك برگ و بازشماري منابع سازمان و پرونده خواني به ميزان 13000 پلاك از جمله اقدامات در حوزه املاك بوده است.
در بخش حقوقي نيز تعيين تكليف پرونده هاي حقوقي له و عليه دولت به تعداد 900 راي، طرح دعوي و تشكيل پرونده براي متصرفين اراضي دولتي 156 قطعه، طرح دعوي براي رفع تصرف واحدهاي ساخته شده سهم دولت اعم از استيجاري و مشاركتي به تعداد 2 واحد و اجراي آراي صادره قطعي له و عليه دولت به تعداد 94 راي در سال 98 صورت گرفته است.
قاري قرآن درخصوص واگذاري و فروش اراضي و واحدهاي ساخته شده در جهت تكاليف قانوني اظهار داشت: 894 واحد مسكوني جهت تامين مسكن اقشار ويژه ، 813 واحد واگذاري اراضي و مسكوني و 169 هكتار واگذاري اراضي غير مسكوني در اين بخش طي سال جاري انجام شده است.
اين مقام مسئول به ديگر وظايف حاكميتي اين اداره كل تحت عنوان شهرسازي و معماري اشاره داشت و گفت: در اين حوزه طي سال جاري تعداد 164 نشست كميسيون ماده 5 با يكهزار و 234 مصوبه برگزار شده است .
21 محدوده بافت فرسوده در سطح استان مصوب و طرح تفصيلي 11 شهر استان مورد بررسي قرار گرفته است.
وي در ادامه در خصوص وضعيت طرح هاي توسعه و عمران (طرح جامع و تفصيلي ) در سطح استان گفت: طرح جامع 98 شهر استان مصوب و ابلاغ شده ، طرح جامع 4 شهر باغبهادران، سده لنجان، ورنامخواست و بهارستان در شورايعالي شهرسازي و معماري و طرح جامع 4 شهر جوشقان قالي، كامو و چوگان، سميرم و زرين شهر در شوراي برنامه ريزي استان در حال بازنگري و تصويب است.20 شهر استان طرح تفصيلي مصوب دارد و 34 شهر نيز در دست تهيه طرح تفصيلي مي باشد.
مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان به برنامه هاي سال 99 در اين معاونت اشاره و بيان داشت: پيش بيني مي شود تا پايان سال 99 مراحل تهيه و تصويب طرح تفصيلي براي كليه شهرهاي داراي طرح جامع استان انجام گردد كه با توجه به تخصيص اعتبارات ، فرآيند انعقاد قرارداد و تهيه طرح انجام مي گيرد.
درخصوص اعتبار مورد نياز جهت تهيه و يا تكميل طرح هاي توسعه و عمران اين استان از محل اعتبارات ملي 8350 ميليون ريال جهت پرداخت مطالبات مشاورين و مبلغ 10 هزار ميليون ريال جهت تهيه طرح هاي جامع جديد مورد نياز است همچنين باتوجه به عدم اختصاص اعتبارات ملي به تهيه طرح هاي تفصيلي، اين اداره كل سعي نموده است در راستاي ايفاي نقش نظارتي خود و تهيه هرچه بهتر طرح هاي تفصيلي، حتي الامكان بر اساس اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (استاني)، راسا اقدام به انعقاد قرارداد تهيه طرح هاي تفصيلي نمايد. بر اين اساس جهت تكميل طرح هاي در دست تهيه مبلغ 36 هزار و 500 ميليون ريال و جهت تهيه طرح هاي تفصيلي جديد مبلغ 55 هزار و 500 ميليون ريال در اعتبارات مورد نياز سال 98 پيشنهاد گرديده است.
34 شهر مورد نظر جهت تهيه طرح تفصيلي در سال 1399 شامل شهرهاي : كوشك، كامو و چوگان، جوشقان قالي، منظريه، زواره، شهرضا، مهاباد، اردستان، طالخونچه، چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، عسگران، اژيه، گزو برخوار، چرمهين، نوش آباد، دستگرد، دولت آباد، بويين مياندشت، زاينده رود، چرمهين، بافران، ورزنه، اژيه، تودشك، انارك، جندق، حبيب اباد، عسگران، ميمه، وزوان، لايبيد و افوس مي باشد.
تهيه طرح جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين نيز به صورت پايلوت در كشور در دستور كار اين اداره كل است كه به صورت جد در حال پيگيري و تهيه مي باشد.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد: در سال 99 با پيگيري ها و تلاش مضاعف بتوان تمامي پروژه هاي نيمه تمام را در حوزه هاي مختلف به اتمام رساند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات