توسعه زیرساخت ریلی و جاده ای اولویتی برای حضور سرمایه گذاران در پسکرانه ها

توسعه زیرساخت ریلی و جاده ای اولویتی برای حضور سرمایه گذاران در پسکرانه ها

وضعیت پسکرانه‌ها در کشور و الزام برای رونق آن‌ها یک موضوع مهم به شمار می‌رود چرا که فرصت مطلوبی برای سرمایه گذاری تولیدکنندگان ایجاد کرده و بدین جهت ضرورت دارد که برای رونق آن تمهیدات جدیدی از سوی دولت در نظر گرفته شود. به همین خاطر اولویت گذاری و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی برای تولیدکنندگان بابت حضور در پسکرانه‌ها کمک می‌کند هزینههای آن‌ها به شدت کاهش یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات