فواد خداکرمی بعنوان«مدیرحراست وامور محرمانه» این نیروگاه منصوب شد

فواد خداکرمی بعنوان«مدیرحراست وامور محرمانه» این نیروگاه منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات