اقدامات راه‌اندازی واحد شماره 2 بعد از تعمیرات اساسی

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات