سه ایستگاه هیدرومتری جدید در منابع آب شهرستان خلخال نصب می شود

در جلسه مشترک دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل با مدیر و کارشناسان امور منابع آب شهرستان خلخال نصبت به نصب سه ایستگاه هیدرومتری جدید در منابع آب شهرستان خلخال تاکید شد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره بر اهمیت مطالعات پایه منابع آب هم در حوزه آب زیرزمینی و هم آبهای سطحی در مدیریت منابع آب بر اندازه گیریها و ثبت منابع آب چاهها، چشمه ها و رودخانه های حوضه قزل اوزن در محدوده شهرستانهای خلخال و کوثر در بازه زمانی مختلف تاکید کرد.

مهندس رسول سیفی در ادامه تصریح کرد: در راستای تکمیل اندازه گیریها و مطالعات ایستگاههای هیدرومتری و پایش دبی رودخانه های حوضه قزل اوزن باید سه ایستگاه هیدرومتری جدید در بالادست سد بفراجرد جهت کنترل ورودی سد، در خروجی رودخانه کندرق به قزل اوزن در محدوده روستای مزرعه و همچنین یک ایستگاه هیدرومتری دیگر نیز در انتهای محدوده شهرستان خلخال بر روی رودخانه شاهرودچای نصب گرددکه بدین ترتیب امکان ثبت و اندازه گیری کل آب ورودی به رودخانه قزل اوزن از طریق استان فراهم می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات