فراخوان سازمان مدیریت برای معرفی اعضای صاحب نظر و فعال در حوزه زیر ساخت های کلیدی

فراخوان سازمان مدیریت برای معرفی اعضای صاحب نظر و فعال در حوزه زیر ساخت های کلیدی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات