انجام نمونه برداری و آزمایش رسوبات ایستگاههای هیدرومتری استان

مسئول آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: انجام نمونه برداری و آزمایش رسوبات ایستگاههای هیدرومتری استان در دستور کار مطالعات پایه منابع آب قرار دارد و این مهم در ماههای سیلابی سال آبی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مهندس مکرم معصومی با اشاره به ضرورت انجام این اقدام افزود: آگاهی از رفتار رسوبات و میزان آن و تاثیرات آتی بر عمرسازه های آبی امری مهم در حفاظت وبهره برداری دارد .

وی اظهار داشت: شناسایی رسوبات رودخانه ها اقتصادی ترین راه برای پیش بینی و برنامه ریزی برای جلوگیری از انتقال رسوبات حوضه های بالادست در محل تاسیسات آبی بویژه در مخازن سدها و قبل از ورود آب به سیستم توزیع می باشد.

مسئول آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای اردبیل افزود: طی ماههای اسفند و فروردین گذشته تعداد ۱۲۰ نمونه رسوب برداشت و به طور منظم در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج حاصل نقش اساسی در مطالعات هیدرولوژی حوضه های آبریز ایفا خواهد نمود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات