الزام به استفاده از برگه های دارای شماره سریال برای ثبت نتایج آزمون آزمایشگاه های مصالح ساختمانی

نظر به تهیه فرم های واحد دارای شماره سریال برای ثبت نتایج آزمون در صلاحیت جوش و بتن توسط اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، ضروری است کلیه برگ نتایج آزمایشات 28 روزه بتن و نتایج آزمایش جوش بر روی برگه های مورد اشاره درج گردد.
لازم به ذکر است رعایت این موضوع توسط کارگروه تائید صلاحیت آزمایشگاه های مصالح ساختمانی در محل شرکت و تیم نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی در مستندات کارگاهی بررسی و ارزیابی میگردد.
جهت دریافت فرم خام ثبت نتایج آزمایشگاهی فایل راهنمای زیر را مطالعه نمایید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات