شبکه آبیاری سد چهچهه آماده بهره برداری است

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه 20 کیلومتر از شبکه آبیاری سد چهچه آماده بهره برداری است، گفت: سه کیلومتر از این طرح در حال تکمیل است و ظرف یک ماه آینده تحویل سازمان جهاد کشاورزی و مردم خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، حسین علیمیرزایی با اشاره به اینکه شبکه سد چهچهه حدود 10 سال گذشته ساخته شده است اما به سبب عدم استفاده در این چند سال با مشکلاتی مواجه شد، اظهارکرد: سال گذشته طی جلسه مشترکی که با حضور معاونت استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی داشتیم، مقرر شد بخشی از شبکه آبیاری سد چهچهه که در حوزه مربوط به شرکت است آماده بهره بردای شود. وی با اشاره به اینکه جمعا این شبکه دارای 23 کیلومتر جناح چپ و راست است که حدود 14 کیلومتر در جناح چپ و نُه کیلومتر در جناح راست درجه یک و دو خط انتقال آب وجود دارد، گفت: 20 کیلومتر از این طرح در حال حاضر آماده بهره برداری است. معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه سه کیلومتر از این طرح در حال تکمیل است و ظرف یک ماه آینده تحویل خواهد شد، گفت: طبق نظر مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دو برابر آب حق آبه به مردم در منطقه چهچهه تحویل داده شده است و خوشبختانه در این منطقه مردم با مشکل کمبود آب مواجه نبودند. علیمیرزایی با اشاره به اینکه با وجود عدم تامین اعتبار، شرکت آب منطقه ای به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است، بیان کرد: این شرکت آماده تحویل این شبکه به سازمان جهاد کشاورزی و مردم است.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات