همزمان با روز جهاني تنوع زيستي؛شناسايي بيش از 2 هزار گونه گياهي و جانوري دراستان اصفهان

همزمان با روز جهاني تنوع زيستي؛شناسايي بيش از 2 هزار گونه گياهي و جانوري دراستان اصفهان

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان همزمان با روز جهاني تنوع زيستي گفت: در اين استان بيش از 2 هزار گونه گياهي و جانوري شناسايي شده است كه برخي ازاين گونه ها شاخص و خاص اصفهان هستند.

به گزارش«پارما» ايرج حشمتي  با گراميداشت روز تنوع زيستي به جغرافياي بكر طبيعي استان اصفهان اشاره كرد و گفت: اين استان از گونه هاي شاخص و خاص تنوع زيستي در بخش هاي مختلف جانوري و گياهي برخوردار است.

وي اظهار داشت: بيش از 2 ميليون و 200 هزار هكتار مناطق تحت مديريت و حفاظت شده و شكار ممنوع در اصفهان وجود دارد كه از اين وسعت يك ميليون و 700 هزار هكتار مناطق چهارگانه حفاظت شده و بيش از 600 هزار هكتار آن مناطق شكار ممنوع و زيست بوم‌هاي آبي است .

وي تصريح كرد: دراين استان بيش از 2 هزار گونه گياهي مربوط به حدود 700 جنس و در قالب 130 خانواده شناسايي شد و از اين تعداد 350 گونه دارويي، 45 گونه انحصاري، 54 گونه آسيب پذير، 16 گونه نادر و 19 گونه در خطر انقراض محسوب مي‌شوند .

حشمتي همچنين به گونه‌هاي شاخص و خاص استان اصفهان اشاره كرد و اظهار داشت: تاكنون 484 گونه مهره‌دار شامل 62 گونه پستاندار، 296 گونه پرنده، 40 گونه خزنده، هشت‌گونه دوزيست، 41 گونه ماهي استان اصفهان شناسايي شده است.

وي تصريح كرد: كل و بز وحشي، قوچ و ميش اصفهان، آهوي ايراني يوزپلنگ ايراني، دوپاي ايراني، گربه شني، هوبره و زاغ بور گونه‌هاي شاخص و خاص استان اصفهان را شامل مي‌شوند .

دكتر حشمتي با تاكيد بر اينكه اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان براي حفظ تنوع زيستي اين استان از هيچ تلاش و كوششي دريغ نخواهد كرد افزود: پارك‌هاي ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو ، موته،كلاه قاضي و پناهگاه‌هاي حيات وحش عباس‌آباد ، يخاب و مناطق حفاظت‌شده كركس، قمصر و برزك ، كهياز و دالانكوه مناطق چهارگانه و تحت مديريت استان اصفهان هستند كه از تنوع زيستي بكري برخوردارند و در كشور شاخص هستند.

وي گفت: بدون همكاري و تعامل بخش هايي مانند تشكل هاي سازمان نهاد مردمي، مردم محلي وبومي،دستگاه هاي انتظامي و قضايي و نهادهاي مرتبط  حفاظت از تنوع زيستي در استان اصفهان ميسر نيست كه خوشبختانه استان اصفهان در اين زمينه پيشتاز است و گام هاي خوبي برداشته است.

استان اصفهان يك اثر طبيعي ملي، 3 پارك ملي، پنج پناهگاه حيات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، 11 منطقه شكار ممنوع و يك تالاب بين‌المللي دارد.

منطقه حفاظت شده به محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، محيط‌هاي آبي و كوهستان اطلاق مي‌شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي و يا حفظ و احياي رستني‌ها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي‌گيرد .

سازمان حفاظت محيط زيست طبق تعاريف و معيارهاي جهاني، ايران را به چهار طبقه شامل پارك هاي ملي، آثار طبيعي ملي، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش تقسيم كرد كه در مجموع 93 منطقه حفاظت شده در كشور وجود دارد.

به نوعي 10.5 درصـد مسـاحت كشور بـه مناطـق حفاظت شـده اختصـاص دارد تـا در ايـن مناطـق زيسـتگاه هاي گياهي و جانوري كشـور حفظ و حراسـت شـوند و كاركـرد آنهـا در اصـل حفاظـت از گيـاه، جانور و اكوسيسـتم بوده اسـت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات