احداث مسكن كارگري دستور كار برنامه اقدام ملي تامين مسكن

مهندس حاجي زاده مديركل راه وشهرسازي استان ضمن گراميداشت هفته كار و كارگر وتبريك روز معلم  واشاره به اهميت تامين مسكن قشر كارگري است و وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي به عنوان متولي بخش كارگري و تجارب به دست آمده از طرح مسكن مهر به عنوان همراه نام برد وگفت در طرح اقدام ملي از شركت هاي تعاوني هاي مسكن خوشنام استفاده مي نمايم و از آنها جهت خانه دارشدن متقاضيان ثبت نام شده كه توسط سامانه پالايش شده اند معرفي ميشوند و درادامه مشكلات مسكن مهر استان باحضور مدعوين مور د بررسي قرار گرفت.
مدير كل راه وشهرسازي استان ضمن تشريح آخرين روند تكميل  واحدهاي باقي مانده مسكن مهر استان كرمان گفت: تعداد 2300 واحد مسكن مهر در استان تاكنون به بهره برداري نرسيده اند كه از اين تعداد 920 واحد مشكل قضايي داشتد.
به گزارش روابط عمومي راه وشهرسازي كرمان مهندس حاجي زاده با اشاره به اينكه تاكنون جلسات متعددي با حضور ادارات متولي امر برگزار گرديده و پروژه ها  مورد به مورد بررسي شده اند گفت: در اين جلسات تلاش شده تا باهمكاري كليه مسئولين ذيربط مسائل تك  تك  پروژه ها بررسي و راهكارهاي جامع انديشيده شود.
مدير كل راه وشهرسازي گفت: پروژه هاي مسكن مهري كه دير به  آغاز به كار كرده اند و پيشرفت فيزيكي پاييني دارند تاآخرسال جاري تعيين تكليف و به بهره برداري مي رسند در اين جلسه شرايط ورود شركتهاي تعاوني به طرح اقدام ملي مسكن وچگونگي شكل گيري تعاوني هاي جديد وتعيين عضو براي هركدام از آنها  وهمچنين استفاده ا ز ظرفيتهاي تعاوني هاي خوشنام  در اجراي طرح اقدام ملي مسكن مورد بررسي قرارگرفت.
حاجي زاده با اشاره به اهميت تامين مسكن  افراد داراي شرايط خاص  ومعلوليت جسمي و مشكلاتي كه براي اين اگروه در ساخت وتحويل مسكن وجود داشته گفت: در حال تلاش هستيم تا باقيمانده واحد هاي مسكنوني مهر هرچه سريعتر  با همكاري نيروهاي استاني وستادي تكميل وتحويل مردم شود وپرونده مسكن مهر بسته شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات