گزار عملکرد تیم نجات موج پیشرو در سیل فروردین ۹۸ – سیل گلستان / سیل لرستان/ سیل خوزستان

گزار عملکرد تیم نجات موج پیشرو در سیل فروردین ۹۸ – سیل گلستان / سیل لرستان/ سیل خوزستان

لینک اصل خبر در سایت گروه نجات موج پیشرو

    منبع خبر

    گروه نجات موج پیشرو

    گروه نجات موج پیشرو یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات