تصویب نامه هیئت وزیران

به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت های مهندسین مشاور مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای /     طرح های سرمایه ای،دستگاه های اجرایی مکلفند پرداخت های مربوط به شرکت های مذکور را در الویت قرار دهند.
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات