مصوبات جلسه ۲۵۱ – ۹۹/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۰۶۳۴/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۲/ ۵/ ۲۴۲۷ جهت خریداری معبر متروکه به میزان ۶۷/ ۱۲۸ مترمربع جنب پلاک فوق، موضوع بررسی و با توجه به عدم موافقت با قیمت کارشناسی اعلام شده مقررشد قیمت گذاری به هیئت کارشناسی سه نفره متشکل از ( آقایان مرتضوی، لطیف زاده و طباطبائیان) ارجاع گردد.

۲- چند فقره نامه از شهروندان و ارگان های مختلف مطرح و بررسی شد و مقرر گردید جهت بررسی، اعلام نتیجه و مساعدت به شهرداری محترم ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات