آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر( جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر)

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 9 صورتجلسه شماره 70  مورخ 99/01/30شوراي اسلامي شهر لامرد جمع آوري، حمل و دفن  زباله و تنظيف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمي به بخش خصوصي واگذار نمايد ، لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مدت زمان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز مي باشد . شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد . هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . مبلغ پايه عبارت از سی و شش ميليارد ريال(36/000/000/000ریال) مي باشد . پيمانکار در زمان تحويل پيشنهاد خود بايد به ميزان یک میلیارد و هشتصد ميليون ريال (1/800/000/000 ريال ) ضمانت نامه بانکي يا چک تضمين شده تحت  عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحويل شهرداري نمايند . درصورت امتناع برندگان( به ترتيب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد، ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداري لامرد ضبط خواهد شد . ساير جزئيات مربوطه به تفصيل در اسناد مناقصه ذکر گرديده است .

آگهی نوبت اول :  99/02/10

آگهی نوبت دوم :   99/02/18

بازگشایی اسناد : دوشنبه    99/02/29ساعت 10صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات