آموزش کمک های اولیه ( آشنایی با آسیب های استخوانی و مفاصل )

منبع خبر

اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات