پذیرش امریه وظیفه

درراستای تاکیدمقام عالی وزارت نیرووبه منظورایجادفرصت برابرورعایت عدالت کلیه متقاضیان امریه سربازی می توانندبامراجعه به آدرس amriyeh.moe.gov.irبرای اعزام نوبت 99/6/1ازتاریخ 99/3/1لغایت 99/3/30اقدام نمایند.

لازم به ذکراست باتوجه به اینکه ثبت نام فقط ازطریق سامانه مذکورصورت می گیردلطفاازمراجعه حضوری خودداری فرمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات