عملیات بهسازی و اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان شهید باهیئت و فصیح

عملیات بهسازی و اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان شهید باهیئت و فصیح

عملیات بهسازی و اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان شهید باهیئت و فصیح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات